നല്ല സിനിമയുടെ നിര്‍മ്മിതിക്ക് കോടികളല്ല ആശയമാണ് അനിവാര്യം: കെ ജയകുമാര്‍ ഐ.എ.എസ്.
banner