'വെള്ളരിപട്ടണം' ഫസ്റ്റ്‌ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ മമ്മൂട്ടി പുറത്തിറക്കി
banner