മഞ്ജുവാരിയര്‍ക്ക് അഭിനന്ദനവുമായി 'വെള്ളരിപട്ടണ'ത്തിലെ 'കെ.പി. സുനന്ദ'
banner