സൂര്യയും ജ്യോതികയും നിര്‍മ്മിക്കുന്ന കാര്‍ത്തിയുടെ 'വിരുമന്‍' ആഗസ്റ്റ് 31ന് !
banner