'കഞ്ചാ പൂ കണ്ണാലേ' ഗാനം വൈറല്‍! കാര്‍ത്തിയുടെ 'വിരുമന്‍' ആഗസ്റ്റ് 12ന് തിയ്യറ്ററുകളിലേക്ക് !!!
banner